Dosbarthu Dogfennau - Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd (ILL)

Sut mae gofyn am Fenthyciad Rhwng Llyfrgelloedd?

 • Gwiriwch MetSearch i weld a yw'r eitem ar gael yn Met Caerdydd. Cofiwch Fewngofnodi!
 • Os nad yw'ch chwiliad yn dod o hyd i'r hyn rydych chi'n chwilio amdano Cliciwch ar 'Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd'


Metsearch1.PNG

 • Llenwch y ffurflen isod - gan roi cymaint o fanylion â phosib a chlicio cyflwyno.


ILL Form.png

Beth alla i ofyn amdano?

Gallwch ofyn am: lyfrau, cyfnodolion ac erthyglau mewn cyfnodolion, ynghyd â fformatau amlgyfrwng eraill.

Mae gan EThOS draethodau ymchwil o 105 o brifysgolion y DU. Mae rhai ohonynt ar gael i'w lawrlwytho ar unwaith, ac ar gyfer y rhai nad ydynt ar gael yn electronig, gwnewch Gais ILL fel y gallwn wneud cais i'r traethawd ymchwil gael ei ddigido. I ddefnyddio EThOS  bydd angen mewngofnodi gyda chyfeiriad e-bost a chyfrinair dilys.

Sut y byddaf yn derbyn fy Menthyciad Rhwng Llyfrgelloedd?

Bydd erthyglau’n cael eu hanfon yn electronig - mae'r cyfarwyddiadau i gofrestru ar gyfer y gwasanaeth hwn isod:

on demand.PNG

 slide1.jpg

Manteision 'Cyflenwi Ar Alw':

 • Mae eich Benthyciad Rhwng Llyfrgelloedd yn mynd yn uniongyrchol o'r Llyfrgell Brydeinig atoch chi.
 • Gallwch gael mynediad i'r Benthyciad Rhwng Llyfrgelloedd am 3 blynedd - ar draws sawl dyfais.
 • Gwneir y cais mewn un lle trwy 'MetSearch'- felly nid oes angen newid sgriniau i wneud cais!

Gallwch gysylltu â ni ar unrhyw adeg trwy ddelivery@cardiffmet.ac.uk 

Gwybodaeth Ddefnyddiol ynglŷn â Dosbarthu Dogfennau:

Oes rhaid i mi dalu?

Na, telir y costau o gyllideb y Llyfrgell.

Sut y byddaf yn derbyn y llyfr/cyfnodolyn y gofynnais amdano?

Bydd erthyglau’n cael eu hanfon yn electronig - fe'ch hysbysir trwy e-bost ynghylch sut i gael gafael arnynt.

Bydd llyfrau ar gael i'w casglu o'ch Llyfrgell Campws.

Pa mor hir mae'n ei gymryd i'm heitem gyrraedd a sut y byddaf yn gwybod pryd i'w chasglu?

Mae’n cymryd 7-10 diwrnod ar gyfartaledd, ond gan amlaf mae ILLs yn barod mewn 2-3 diwrnod. Sylwch y gall ceisiadau anarferol gymryd mwy o amser. Os oes rhaid casglu eich ILL, fe'ch hysbysir trwy e-bost gan ddelivery@cardiffmet.ac.uk.

A gaf i adnewyddu llyfr neu draethawd ymchwil?

Gallwch, er bod hyn yn amodol ar gymeradwyaeth y sefydliad benthyca. Os ydych chi am adnewyddu ILL, dewch ag ef i'ch Canolfan Ddysgu. Bydd angen iddynt ei gadw nes bydd yr adnewyddiad wedi'i gytuno.

Sut y byddaf yn gwybod a yw fy ILL wedi'i adnewyddu?

Byddwch yn derbyn e-bost gan ddelivery@cardiffmet.ac.ukyn eich hysbysu o benderfyniad y sefydliad benthyca.

Beth fydd yn digwydd os byddaf yn colli eitem?

Cysylltwch â'ch Canolfan Ddysgu cyn gynted â phosibl. Os cafodd y llyfr neu'r traethawd ymchwil ei rhoi ar fenthyg gan y Llyfrgell Brydeinig, codir isafswm ffi amnewid o £166.20. Gall y ffi hon fod yn uwch os yw'r eitem yn brin neu'n ddrud.

Rwyf wedi cael llythyr yn galw fy eitem yn ôl ac mae'n gynharach na'r dyddiad a roddwyd i mi yn wreiddiol?

Mae angen dychwelyd yr eitem i'ch llyfrgell campws ar unwaith. Mae’r dyddiad yn newid oherwydd bod galw mawr am yr eitem ac mae nifer o fenthycwyr yn aros.


 
A gaf i ofyn am ddeunydd a gedwir ar Gampws arall Met Caerdydd?

Gallwch, gallwch wneud hyn trwy wirio MetSearch​ a gofyn i'r eitem gael ei hanfon i ba bynnag campws sy'n fwyaf cyfleus i chi. Dim ond ar gyfer deunydd NAD yw Met Caerdydd yn ei gadw y defnyddir Ffurflenni Cais ILL.

 

Gyda phwy y dylwn gysylltu i gael mwy o wybodaeth?

Gallwch ofyn i'r staff yn eich Canolfan Ddysgu neu e-bostio Dosbarthu Dogfennau.

Benthyca i Sefydliadau eraill - Gall Prifysgol Metropolitan Caerdydd gyflenwi'r canlynol o dan ILL: llyfrau, erthyglau cyfnodolion (nid rhifynnau cyfan). Anfonwch fanylion eich cais at delivery@cardiffmet.ac.uk gan gynnwys eich rhif cais a'ch rhif Cyfrif BL.


Dolenni Allanol:

Llyfrgell Brydeinig

EThOS

COPAC

Fforwm ar gyfer Rhyngfenthyca a Chyflenwi Gwybodaeth 

CAt Cymru

Conarls

Gwasanaeth Llyfrau Llafar RNIB

BUFVC & TRILT

WorldCat

SUNCAT

Digido

Mae'r gwasanaeth digido yn caniatáu i'r Llyfrgell ddigido deunyddiau craidd ar gyfer carfannau penodol a sicrhau eu bod ar gael wedyn trwy Moodle.

 

Mae'r mathau o ddeunydd y gellir eu digido yn cynnwys: penodau llyfrau; erthyglau a delweddau cyfnodolion. Mae'r gwasanaeth yn cael ei redeg ar y cyd â Thrwydded Sganio'r Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint (CLA).

Beth Ellir ei Sganio?

Hyd at 5% neu un bennod gyfan, pa un bynnag sydd fwyaf, o lyfr.

Hyd at 5% neu un erthygl gyfan, pa un bynnag sydd fwyaf, o un rhifyn o gyfnodolyn.

Hyd at 5% neu un erthygl gyfan, pa un bynnag sydd fwyaf, o set o drafodion cynhadledd.

Hyd at 5% o flodeugerdd o straeon byrion neu gerddi neu un stori fer neu un gerdd heb fod yn fwy na 10 tudalen, pa un bynnag sydd fwyaf.

Hyd at 5% neu un achos sengl, pa un bynnag sydd fwyaf, o adroddiad cyhoeddedig o achos barnwrol.

Delwedd weledol, boed yn dudalen lawn neu'n rhan ohoni.

Nid yw'r drwydded flanced yn cynnwys rhai categorïau sydd wedi'u heithrio fel rhai cyhoeddiadau a nodwyd yn benodol; deunydd a gynhyrchir gan gyhoeddwyr nad ydynt yn cymryd rhan; cerddoriaeth brint; mapiau. Mae rhestr o'r gwaharddiadau hyn ar gael ar restr Categorïau a Gwaith Eithriedig gwefan CLA.

Sut mae gwneud cais am ddeunydd i'w ddigido?

Llenwch y Ffurflen Gais Digidol ar-lein.

Pa mor hir y bydd yn ei gymryd?

Rhowch o leiaf 2 wythnos o rybudd ti ni er mwyn caniatáu i ni brosesu'ch cais, yn enwedig pan fyddwn angen deunyddiau yn ystod tymor yr hydref.

Pwy sy'n uwchlwytho'r darn wedi'i ddigido i Moodle?

Bydd y darn yn cael ei e-bostio atoch a byddwch yn ei uwchlwytho i Moodle. Byddwn yn cysylltu â chi pan fydd y deunydd yn agosáu at y dyddiad y bydd angen iddo gael ei dynnu oddi yno.

Rwyf am ddefnyddio'r un deunydd eto ar gyfer carfan y blynyddoedd canlynol, a allaf wneud hyn?

Gallwch, ond bydd yn rhaid i chi gyflwyno ffurflen gais newydd gan y bydd niferoedd myfyrwyr wedi newid a bydd fersiwn newydd o'r ddogfen yn cael ei hailgyflwyno.

Awgrymiadau ar sut i gadwn gyfreithlon:

 • Gofyn am ddigido trwy Wasanaethau Llyfrgell Met Caerdydd.

 • Peidiwch ag uwchlwytho cynnwys electronig oni bai eich bod yn siŵr bod caniatâd i wneud hynny.

 • Dim ond myfyrwyr sydd wedi cofrestru ar gyfer y cwrs astudio perthnasol, a staff sy'n addysgu'r cwrs, all lawrlwytho neu argraffu'r deunydd.

 • Ni chaniateir trin digidol, morffio, addasu lliw nac arlliw neu fel arall, ac eithrio sicrhau bod copi yn hygyrch i Bobl â Nam ar eu Golwg.

 • Rhaid i unrhyw ddelweddau a ddefnyddir gael eu credydu i'r deiliad hawliau yn briodol.

 • Mae papurau newydd, cerddoriaeth a mapiau wedi'u heithrio o'r cynllun hwn.

 • Mae gan yr Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint yr hawl i archwilio gweinyddwyr sefydliadol i sicrhau y cedwir at y drwydded.

Gyda phwy y dylwn gysylltu i gael cyngor?

Nicola Herbert

E-bost: ddelivery@cardiffmet.ac.uk

Hawlfraint

Gall y Gwasanaeth Llyfrgelloedd eich cynghori ar bob agwedd ar hawlfraint - gweler ein tudalennau hawlfraint i gael mwy o wybodaeth.