Benthyca

Benthyciad a Awto-adnewyddiadau

 • Cyfnod benthyciad wythnos: mae popeth ar wahân i eitemau cyfeirio a benthyciadau 4 awr bellach ar gael i'w benthyg am wythnos ar y tro felly ni fydd angen i chi wirio pob eitem i weld pa mor hir y gallwch chi fynd â hi allan.

 • Awto-adnewyddiadau: os nad oes unrhyw un arall yn gofyn am eich eitem, a chyn belled nad yw'ch cyfrif wedi'i rwystro, bydd yn adnewyddu'n awtomatig am wythnos arall.

 • Galw yn ôl: os yw eitem sydd gennych ar fenthyg wedi'i chadw gan rywun arall, byddwch yn derbyn hysbysiad e-bost yn gofyn ichi ei dychwelyd.  

 • Rheoli'ch cyfrif: cofiwch y gallwch wirio pa eitemau sydd gennych ar fenthyg a'u dyddiadau dyledus yn ogystal â gwirio'ch archebion cyfredol trwy MetSearch.

   

    

Myfyrwyr a Staff Academaidd

Sawl llyfr y gallaf eu benthyg?

Gallwch fenthyg 30 llyfr

Sut mae adnewyddu?

Os nad yw rhywun arall wedi archebu'ch benthyciadau, byddant yn cael eu hadnewyddu'n awtomatig i chi. Gallwch barhau i adnewyddu ar-lein trwy ddefnyddio'r opsiwn Fy Nghyfrif ar MetSearch. Bydd angen i chi glicio ar Sign in yn gyntaf cyn y gallwch gael mynediad i'ch cyfrif ar MetSearch - defnyddiwch eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair TG i fewngofnodi. Ar ôl i chi fewngofnodi, cliciwch ar My Account sy'n dangos eich benthyciadau gweithredol cyfredol a dewis Renew All i adnewyddu'ch eitemau. Os yw eitem wedi'i archebu gan rywun arall, bydd y statws yn dweud "Methu adnewyddu - cysylltwch â'r llyfrgell" a bydd angen i chi ddod â hi yn ôl erbyn y dyddiad dyledus a nodwyd.

Gallwn hefyd adnewyddu eitemau i chi wrth ddesg ly lyfrgell, trwy ein ffonio ni, neu trwy e-bost.

Ni ellir  adnewyddu eitem: 

 • os wedi'i archebu gan fenthyciwr arall
 • os oes gennych gyfanswm dirwyon dros £10
 • os yw'n fenthyciad rhyng-lyfrgell
 • os yw'n fenthyciad pedair awr 
 • os yw'ch cyfrif llyfrgell wedi'i rwystro

Sut mae dychwelyd llyfrau?

Gellir dychwelyd eitemau i unrhyw un o'n dwy ganolfan ddysgu trwy hunanwasanaeth neu wrth ddesg gymorth. Os ydymar gauyna defnyddiwch y blychau llyfrau y tu allan i bob mynedfa

Alla i archebu llyfrau?

Gallwch archebu llyfrau. Defnyddiwch MetSearch i chwilio am yr amser yr hoffech chi ei fenthyg, cliciwch ar Get It ac yna cliciwch Reserve @ Cardiff Met. Cofiwch fod angen i chi glicio ar 'Sign in' yn MetSearch cyn y gallwch gadw eitemau.  Dewiswch I gasglu neu benthyciad post (rhowch eich cyfeiriad mewn Nodiadau)

Mae fy llyfrau'n hwyr, beth ddylwn i ei wneud?

Cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl er mwyn osgoi i ddirwyon gynyddu. Os ydym ar gau, anfonwch e-bost atom a byddwn yn sicrhau na chewch ddirwy annheg.

Dysgwyr o Bell

Faint o lyfrau y gallaf i eu benthyg?

Gallwch fenthyg 30 llyfr

Beth alla i ei fenthyg?

Gellir benthyca mwyafrif yr eitemau o'r llyfrgell. Ymhlith yr eithriadau mae cyfnodolion print, cyfeirlyfrau a benthyciadau 4 awr.

A fyddaf yn cael dyddiadau benthyca estynedig?

Byddwch - rhoddir pob eitem i chi am 3 wythnos ar y tro.

Sut mae cael llyfrau?

Defnyddiwch MetSearch i chwilio am yr amser yr hoffech chi ei fenthyg, cliciwch ar Get It ac yna cliciwch Reserve @ Cardiff Met. Cofiwch fod angen i chi glicio ar 'Sign in' yn MetSearch cyn y gallwch gadw eitemau. Dewiswch I benthyciad post (rhowch eich cyfeiriad mewn Nodiadau)

Polisi Dirwyon

Faint yw dirwyon?

Eitemau hwyr sydd wedi’u galw’n ôl: £1 y dydd hyd at uchafswm o £10 y llyfr

Dirwyon hyd at £10

Bydd eich eitemau’n dal i adnewyddu'n awtomatig neu gallwch adnewyddu ar-lein, a gallwch barhau i fenthyca o'r llyfrgell ac archebu llyfrau.

Dirwyon dros £10

Bydd eich cyfrif llyfrgell yn cael ei gyfyngu.  Ni fydd eich eitemau'n adnewyddu'n awtomatig, ac ni fyddwch yn gallu adnewyddu nac archebu llyfrau ar-lein na defnyddio'r peiriannau hunanwasanaeth. Bydd angen i chi ostwng eich dirwy o dan £10 a chytuno i dalu gweddill eich dirwyon o fewn mis i alluogi adnewyddu yn awtomatig a benthyca.

Sut mae talu?

Gallwch dalu yn MetSearch. Ar ôl i chi fewngofnodicliciwch ar My Account.

A ellir idlio dirwyon os bûm yn sâl?

Os na allwch fynd i ddarlithoedd oherwydd salwch neu amgylchiadau lliniarol, gofynnwch i'ch tiwtor personol gysylltu â'r llyfrgell i gadarnhau eich absenoldeb fel y gallwn ildio'r ddirwy.  Os oes gennych unrhyw ymholiadau am ddirwyon cysylltwch â ni. 

Llyfrau Coll a Hwyr

Llyfrau Coll - beth i'w wneud

Cysylltwch â llyfrgell eich campws naill ai'n bersonol neu drwy e-bost yn y lle cyntaf.

Mae cost safonol o £50 am eitem sydd ar goll neu wedi'i difrodi. Os yw eitem werth llawer mwy na £50 yna rydym yn cadw'r hawl i godi cost uwch.

Nau gallwch chi ddarparu copi newydd neu gopi ail-law o ansawdd da o’r eitem i’r llyfrgell - cyhyd â'i fod yr un argraffiad â’r un yr ydych chi wedi'i golli.

Llyfrau Hwyr

Unwaith y bydd eitemau'n hwyr, anfonir dau nodyn atgoffa e-bost atoch. Os na fyddwch yn dychwelyd eitemau ar ôl i'r negeseuon e-bost hyn gael eu hanfon yna bydd Met Caerdydd yn eich anfonebu am y gost lawn. Bydd eich mynediad TG (h.y. moodle, e-bost, llyfrgell electronig ac arholiadau cyfrifiadurol) yn cael ei rwystro ar ôl i chi gael anfoneb.

Mae'n hanfodol eich bod chi'n cysylltu â'ch llyfrgell campws os ydych chi'n cael trafferth dychwelyd eitemau.

Os byddwch chi'n gadael eich cwrs yn gynnar gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dychwelyd pob eitem i'r llyfrgell neu fel arall byddwch chi'n cael anfoneb am eu cost.

Dylai myfyrwyr blwyddyn olaf fod yn ymwybodol bod angen i'ch cyfrif llyfrgell fod yn glir cyn i chi raddio. Gall methu â gwneud hyn arwain at atal eich dyfarniad

Defnyddio Llyfrgelloedd Eraill - Sconul Access Prifysgol Caerdydd a RWCMD

Sconul Access

Mae cynllun Sconul Access yn caniatáu i staff, ymchwilwyr a myfyrwyr ymuno a benthyca o lyfrgelloedd Addysg Uwch eraill yn y DU ac Iwerddon.

Mae yna wahanol fandiau o fenthycwyr (gweler ein canllawiau i fandiau Sconuligael mwy o wybodaeth) ac mae hawliau benthyca yn amrywio yn ôl sefydliad.

Mae'r cynllun ar gael i'r holl staff a myfyrwyr; fodd bynnag rhoddir mynediad cyfeirio yn unig i israddedigion gyda hawliau benthyca yn cael eu rhoi i staff, ymchwilwyr ac ôl-raddedigion yn unig.

Sut i wneud cais

Gwnewch gais ar-lein yn - http://www.sconul.ac.uk/sconul-access.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â'n cynrychiolydd Lucie Klimankova - lklimankova@cardiffmet.ac.uk.

Cynllun Dwyochrog Prifysgol Caerdydd a RWCMD

Mae gan Met Caerdydd gynllun benthyca dwyochrog gyda Phrifysgol Caerdydd a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru (RWCMD). Mae'r cynllun hwn yn galluogi israddedigion i ymuno â'r llyfrgell yn y sefydliadau sy'n cymryd rhan a benthyg llyfrau. Mae'r aelodaeth yn para hyd ddiwedd y flwyddyn academaidd gyfredol a gellir ei hadnewyddu.

Sut i wneud cais

Llenwch ffurflen gais a dewch â hi i un o'n llyfrgelloedd campws. Dim ond ymgeiswyr sydd â chyfrif llyfrgell clir (dim dirwyon) a rheswm dilys i wneud cais fydd yn cael eu hystyried.

Ar ôl ei gymeradwyo, anfonir llythyr cyflwyno atoch gan Lyfrgellydd y Brifysgol. Ewch â'r llythyr hwn, ynghyd â'ch cerdyn myfyriwr Met Caerdydd naill ai i Senghennyydd neu'r llyfrgell Iechyd ym Mhrifysgol Caerdydd, neu lyfrgell RWCMD i ymuno.

Mae'r aelodaeth yn caniatáu ichi fenthyg 2 eitem.

Cymorth i Fyfyrwyr

Mae gan bob llyfrgell campws fesurau penodol ar waith a all eich cynorthwyo i ddefnyddio ein gwasanaethau.

Cysylltwch â gwasanaeth anabledd Met Caerdydd fel y gallant ein cynghori am unrhyw gymorth ychwanegol y gallai fod ei angen arnoch. Gallwn gynnig, er enghraifft, benthyciadau estynedig neu gymorth wrth ein silffoedd i adfer llyfrau yn ogystal â chymorth arall pe bai ei angen.  

Cyn-fyfyrwyr ac Ymwelwyr

Fel Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd, mae gan gyn-fyfyrwyr hawl yn awtomatig i ddefnyddio rhai o'r gwasanaethau y mae'r llyfrgell yn eu cynnig gan gynnwys benthyca ein llyfrau a'n DVDs, a mynediad at rai o'n e-adnoddau. Mae mwy o fanylion ar gael ar ein tudalennau cyn-fyfyrwyr.

Rydym yn credu mewn gwneud ein casgliadau yn hygyrch i bawb fel y gall pawb eu mwynhau, a chael eu hysbrydoli ganddynt. Rydym yn credu hefyd y dylai'r mynediad hwn fod yn rhad ac am ddim i unigolion. Os hoffech chi ymweld â'n casgliadau a benthyca ohonynt, edrychwch ar ein tudalennau ymwelwyr.