Gwasanaethau i Gyn-fyfyrwyr ac Ymwelwyr

P'un ai eich bod chi'n gyn-fyfyriwr neu'n bwriadu ymweld â ni i ddefnyddio ein hadnoddau a'n lleoliadau - rydyn ni'n cynnig gwasanaethau i chi.

Rydym yn cynnig cynlluniau benthyca, mynediad i rai o'n e-adnoddau trwy fynediad galw heibio, mynediad i'n lleoliadau a mynediad i wifi gwesteion.

Cysylltwch â nii gael mwy o wybodaeth am wasanaethau sydd ar gael i chi neu dewch draw i un o'n Canolfannau Dysgu yn ystod oriau agor staff. Gallwch hefyd chwilio MetSearch ar-lein cyn i chi ymweld i chwilio ein casgliadau yn gorfforol.

Cynllun Benthyca Cymunedol

Rydym yn credu mewn gwneud ein canolfannau dysgu a'n casgliadau yn hygyrch i bawb - yn enwedig i Gyn-fyfyrwyr a chymuned ehangach Caerdydd a'r ardaloedd cyfagos. Credwn hefyd y dylai'r mynediad hwn fod yn rhad ac am ddim i bob unigolyn.

Cymerwch gip ar y tabl isod i weld pa fynediad y gallwch chi gofrestru ar ei gyfer ac yna lawrlwythwch ein ffurflen gais a dewch i ymweld â ni heddiw.

Benthyciwr Cymunedol

Cymuned a Mwy

Cymuned Gweithredol

Pwy all wneud cais?

Aelodau o'r cyhoedd 18+ oed

Ein Cyn-fyfyrwyr a'n Staff Wedi Ymddeol.

Busnesau/Ymchwil/Busnesau Bach a Chanolig/Ysgolion

Faint fydd yn ei gostio?

Mae am Ddim!

Mae am Ddim!

£100 y flwyddyn

Beth alla i ei fenthyg?

2 eitem gan gynnwys AV

5 eitem gan gynnwys AV

10 eitem gan gynnwys AV

Am ba hyd y gallaf ymuno?

1 flwyddyn galendr (adnewyddadwy)

1 flwyddyn galendr (adnewyddadwy)

1 flwyddyn galendr (adnewyddadwy wrth dalu)

Pa ID sydd ei angen arnaf?

Gweler y wybodaeth ar y ffurflen gais

Gweler y wybodaeth ar y ffurflen gais

Gweler y wybodaeth ar y ffurflen gais

Mynediad Galw Heibio

Mae Met Caerdydd yn cynnig Mynediad Galw Heibio i ystod o gronfeydd data electronig ac adnoddau dysgu electronig.

Pwy all ei ddefnyddio?

Gall unrhyw un nad yw'n aelod cyfredol o staff neu fyfyriwr yn Met Caerdydd ddefnyddio'r gwasanaeth Galw Heibio. Dim ond at ddibenion addysgol y dylid defnyddio'r adnoddau hyn, h.y. at ddibenion addysg, addysgu, dysgu o bell, astudio preifat a / neu ymchwil. Os ydych chi'n ansicr a yw hyn yn cynnwys eich defnydd o'r adnoddau hyn, gofynnwch i aelod o staff y llyfrgell.

Darllenwch ein polisi Mynediad Galw Heibio - Defnydd Derbyniol i gael mwy o wybodaeth ac edrychwch ar ein Hadnoddau Mynediad Galw Heibio i weld beth sydd gennym i'w gynnig.

Pryd mae’r Gwasanaeth ar gael

Mae Mynediad Galw Heibio ar gael yn ein dwy Ganolfan Ddysgu. Gwiriwch oriau agor cyn i chi ymweld.

Mae hefyd yn werth cysylltu â ni cyn eich ymweliad i wneud yn siwr pa bryd mae’r  gwasanaeth ar gael ac i sicrhau bod gennym yr adnoddau sydd eu hangen arnoch.

Sylwch y gall mynediad i'r gwasanaeth gael ei gyfyngu ar amseroedd prysur, fe'i darperir ar sail 'y cyntaf i'r felin' llym ar derfynellau pwrpasol ac mae'r defnydd yn cael ei lywodraethu gan Polisi Defnydd Derbyniol o TG Met Caerdydd.

Adnoddau Mynediad Galw Heibio

Sylwch fod yr adnoddau hyn ar gael dim ond os ydych wedi mewngofnodi yn Met Caerdydd felly ymwelwch ag un o'n Canolfannau Dysgu heddiw.

Ewch i A – Z Cronfeydd Data Met Caerdydd i weld rhestr o'r adnoddau sydd ar gael.

 

Benthyca Dwyochrog Prifysgol Caerdydd a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru (RWCMD)

Mae gan Met Caerdydd gynllun benthyca dwyochrog gyda Phrifysgol Caerdydd a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru (RWCMD). Mae'r cynllun hwn yn galluogi israddedigion o'r sefydliadau sy'n cymryd rhan i ymuno a benthyca o lyfrgelloedd ei gilydd a defnyddio canolfannau dysgu ar gyfer astudio.  Mae'r aelodaeth yn para hyd ddiwedd y flwyddyn academaidd gyfredol a gellir ei hadnewyddu.