Cymorth Technoleg

Croeso i'r dudalen Cymorth Technoleg. Yma byddwch yn dod o hyd i wybodaeth am y Tîm Cymorth Cynghori TG, sut maen nhw'n gweithio, a hefyd y gwasanaethau maen nhw'n eu darparu o'r ddesg gymorth yn y Canolfannau Dysgu. 


Y Tîm

Mae wyth Cynghorydd Cymorth Technoleg Gwybodaeth yn y tîm ac maen nhw’n weithwyr proffesiynol arbenigol mewn cynhyrchion TGCh a Microsoft.  Mae Cynghorwyr TG yn cylchdroi rhwng safleoedd bob pythefnos sy'n eu galluogi i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y mathau arferol o ymholiadau a godir gan fyfyrwyr o wahanol ysgolion a'r ceisiadau amrywiol gan staff o amgylch y Brifysgol.  Er bod y Cynghorwyr TG wedi'u lleoli gyda'r Canolfannau Dysgu, byddant yn gadael y Ganolfan i gefnogi staff o amgylch y campws, felly gall y niferoedd sydd ar gael i'ch cynorthwyo yn ystod y dydd amrywio rhwng dau a phump yn Llandaf a rhwng dau a thri yng Nghyncoed. 

Mae gennym hefyd dîm o Gynorthwywyr TG sy'n gweithio gyda'r nos ac ar benwythnosau yn ystod oriau amser tymor.  Mae rhai o'r Cynorthwywyr hefyd yn gweithio'n llawn amser yn ystod y tymor ac wrth law i gynorthwyo gyda'ch ymholiadau ac i gynnig cefnogaeth dechnegol a chyngor ar ddyfeisiau personol.

Desg Gymorth Technoleg

Mae gennym Ddesg Gymorth Technoleg ym mhob un o'r Canolfannau Dysgu. Yma fe welwch staff y Ddesg Gymorth TG sydd yno i'ch cynorthwyo a'ch cefnogi trwy gydol eich amser yn Met Caerdydd. Gallwch ddod ag unrhyw faterion TGCh a allai fod gennych i’r ddesg hon a siarad ag un o'r tîm. 

Os byddwch yn cael problemau, a allai amrywio o gysylltu â Wi-Fi i gyngor ar brynu gliniadur newydd – ewch i’r Ddesg Gymorth Technoleg sydd â staff wrth law i'ch helpu chi.  Mae'r ddesg ar agor cyhyd â bod y Ganolfan Ddysgu ar agor, felly gallwch chi hyd yn oed ddod i'n gweld ni ar benwythnosau a gyda'r nos yn ystod y tymor academaidd. 

Os ydych chi'n cael problemau gyda'ch gliniadur, cyfrifiadur personol neu lechen gallwn edrych ar hyn yn rhad ac am ddim i chi - er bod hyn yn dibynnu ar ba mor brysur ydyn ni.  O firysau/maleiswedd ac ysbïwedd i ailadeiladu eich gliniadur yn llwyr (ar yr amod bod gennych y cyfryngau gosod), gallwn wneud hyn i chi am ddim trwy gydol eich amser yn Met Caerdydd.  Cofiwch, gan mai gwasanaeth rhad ac am ddim yw hwn, gallwn ond gwneud ein gorau.

Gwasanaethau

Yn ystod eich astudiaeth byddwch yn dod ar draws ystod o broblemau gyda TGCh. Gall y rhain amrywio o gysylltu eich gliniadur neu ddyfais symudol â'r rhwydwaith diwifr, problemau argraffu, ymholiadau Microsoft Office, cyfrinair a materion mynediad eraill, cyngor ar brynu offer TGCh, namau gyda’ch cyfarpar eich hun a allai fod angen eu diagnosio, gofyn am fenthyg gliniadur neu efallai yr hoffech gael sesiwn hyfforddi ar gynnyrch meddalwedd penodol. 

Beth bynnag fo'ch angen, gallwch ymweld â'r Ddesg Gymorth a siarad ag un o'r Cynghorwyr TG a fydd yn gallu eich helpu ac yn fwy na pharod i wneud hynny.  Cofiwch fod yr Ystafell TG ar agor tan 21:00 o ddydd Llun i ddydd Iau ac hyd 19.00 ar ddydd Gwener.  Ar benwythnosau yn ystod y tymor, rydyn ni ar agor rhwng 11.00 - 17.00 ar ddydd Sadwrn a dydd Sul. 

Cymorth Dyfais Bersonol 

Os ydych chi'n cael problemau gyda'ch gliniadur, cyfrifiadur personol neu lechen gallwn edrych ar hyn yn rhad ac am ddim i chi. O firysau/maleiswedd ac ysbïwedd i ailadeiladu eich gliniadur yn llwyr (ar yr amod bod gennych y cyfryngau gosod), gallwn wneud hyn i chi am ddim trwy gydol eich amser yn Met Caerdydd Yn aml, bydd yn rhaid i chi adael eich dyfais gyda ni wrth y ddesg er mwyn i staff y nos a phenwythnosau ddatrys y broblem os bydd y ganolfan yn brysur. 

Benthyciadau Gliniaduron 

 Os oes angen defnyddio gliniadur arnoch mae gennym dros 70 yn Llandaf a thua 40 yng Nghyncoed y gellir eu benthyg o'r Ddesg Gymorth Technoleg. Gellir benthyg y rhain am bythefnos ar y tro a gellir adnewyddu’r archeb cymaint o weithiau ag sydd ei angen arnoch ar yr amod nad oes archeb ar gyfer un. Ni ellir adnewyddu’r archebion hyn ar-lein a rhaid eu dychwelyd i'r Ddesg Gymorth Technoleg ar ddiwedd pob cyfnod benthyciad i gael archwiliad byr. 

Meddalwedd Am Ddim 

Tra'ch bod chi'n fyfyriwr gyda Met Caerdydd, gallwch ddefnyddio nifer cyfyngedig o gymwysiadau meddalwedd.  Mae'r rhain yn cynnwys SPSS, NVivo ac wrth gwrs, Microsoft Office.  Ewch i'r dudalen Lawrlwytho Meddalwedd i gael rhagor o wybodaeth. 

Cymorth Cyffredinol 

Yn ystod eich amser yn Met Caerdydd, mae'n siŵr y byddwch chi'n mynd i’r Ganolfan Ddysgu ac yn defnyddio’i chyfleusterau yn aml iawn.  Byddwch hefyd yn ymweld â'r Ddesg Gymorth Technoleg fynych gyda phroblemau sy’n amrywio o ddilysu i ofyn am help i fformatio'ch traethodau hir!  Beth bynnag yw'r broblem, rydyn ni yma i'ch helpu chi neu o leiaf i ddod o hyd i rywun sy'n gallu.

Rhagor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth, ewch i'r Ddesg Gymorth Technoleg yn eich Canolfan Ddysgu, neu cysylltwch â'r Ddesg Gymorth TG ar 029 2041 7000 neu E-bost ITHelpdesk@cardiffmet.ac.uk.