Ystafelloedd Astudio

Mae Ystafelloedd Astudio ar gael i fyfyrwyr eu defnyddio os ydyn nhw'n chwilio am rywle tawelach i astudio ar eu pennau eu hunain neu mewn grwpiau a chael mynediad at gyfrifiadur.  Mae Ystafelloedd Astudio ar gael yng Nghanolfannau Dysgu Llandaf a Chyncoed.

Mae gan yr ystafelloedd astudio yn Llandaf rhwng 2 a 4 cyfrifiadur personol ac mae gan bob un o ystafelloedd Cyncoed un cyfrifiadur personol ynddynt.  Mae gan yr holl gyfrifiaduron personol yr union yr un feddalwedd â'r brif ystafell TG.

Rheolau Archebu

    • Gall myfyrwyr archebu uchafswm o 2 x archeb 2 awr y dydd.

    • Gall myfyrwyr adnewyddu 1 o’r archebion hyn yn unig, a hynny 15 munud cyn diwedd yr archeb, cyhyd â nad yw'r ystafell wedi'i harchebu gan fyfyriwr arall.  (Gallai myfyrwyr archebu sesiwn 9-11 ac 11-1PM a chyhyd â nad yw'r ystafell wedi'i harchebu ar ôl 1PM, gallai adnewyddu'r archeb 11-1 a fydd yn cadw'r ystafell tan 3PM).

    • Gall myfyrwyr archebu hyd at 4 wythnos ymlaen llaw. 

Cyncoed

Mae pedair ystafell astudio ar gael yn y Ganolfan Ddysgu yng Nghyncoed.  Mae ystafelloedd astudio 1-4 i gyd ar lawr 1af y Llyfrgell ac mae gan bob ystafell un cyfrifiadur ar gael. 

Mae gan Ystafelloedd Astudio 1 a 2 gyfrifiadur personol yn yr ystafell ac mae ganddyn nhw sgriniau ar y wal y gallwch chi gysylltu'ch gliniadur â nhw. 

I gael mynediad i'r ystafelloedd hyn bydd angen i chi fynd i Ddesg y Llyfrgell ar y llawr daear i gael y cerdyn mynediad. 

Cofiwch ganslo'ch archeb os nad oes angen yr ystafell arnoch mwyach.  Os byddwch dros 30 munud yn hwyr ar gyfer eich archeb, bydd staff y Llyfrgell a Gwasanaeth Gwybodaeth yn canslo'ch archeb fel y gall myfyrwyr eraill ddefnyddio'r ystafell.

   

Llandaf

Mae pedair ystafell astudio yn y Ganolfan Ddysgu yn Llandaf. Mae 2 yn yr Ystafell TG ar y llawr 1af ac ystafell astudio gwaith grŵp mwy o faint yn y gynteddfa ar y llawr daear ger y fynedfa i'r Ganolfan Ddysgu ac un hefyd yn yr ardal ymchwil ar y llawr 1af. 

Mae gan T1.01a a T1.01b ddau gyfrifiadur personol ym mhob ystafell, mae gan L0.02 yn y gynteddfa 4 cyfrifiadur personol a sgrin wedi'i gosod ar wal y gallwch gysylltu'ch gliniadur â hi.  

Mae'r ystafelloedd hyn ar gael i fyfyrwyr eu defnyddio cyn belled â nad oes unrhyw un arall yno.  Fodd bynnag, er mwyn sicrhau y gallwch ddefnyddio'r ystafell, bydd angen i chi ei harchebu. 

Cofiwch ganslo'ch archeb os nad oes angen yr ystafell arnoch mwyach.  Os byddwch dros 30 munud yn hwyr ar gyfer eich archeb, bydd staff y Llyfrgell a Gwasanaeth Gwybodaeth yn canslo'ch archeb fel y gall myfyrwyr eraill ddefnyddio'r ystafell. 

Sut i Archebu

Gellir archebu'r rhain eich hun trwy system Connect2 Met Caerdydd.  Yma gallwch fewngofnodi fel chi'ch hun, gwirio a yw’r ystafelloedd ar gael a rheoli eich archebion eich hun hefyd. 

Gallwch gael mynediad i'r system hon trwy fewngofnodi i'ch cyfrif gyda'ch rhif adnabod myfyriwr a'ch cyfrinair yn http://connect2.cardiffmet.ac.uk.  

main.png

Ar ôl i chi fewngofnodi i'ch cyfrif, cliciwch ar Archebu Ystafelloedd Astudio. 

1.png

Byddwch wedyn yn gweld rhestr o ystafelloedd astudio yng Nghyncoed a Llandaf felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dewis y campws cywir. 

Gallwch wirio a yw’r ystafelloedd ar gael trwy ddewis yr opsiwn Gwirio Argaeledd neu symud ymlaen i Creu Archeb.  

4.png

Nesa, byddwch yn gweld sgrin ar ffurf calendr gyda'r holl gyfnodau rhydd mewn gwyn.  Pan gliciwch ar amser cychwyn, bydd yr archeb yn nodi sesiwn 2 awr i chi yn awtomatig.  Gellir newid hyn â llaw os ydych chi eisiau sesiwn fyrrach. 

5.png

Pan fyddwch chi'n hapus gyda'r archeb, cliciwch ar Nesaf.  Byddwch yn gweld tudalen statws Gwirio Archeb felly gwiriwch eich manylion cyn clicio ar Cyflwyno.  Wedi hyn, bydd e-bost cadarnhad yn cael ei anfon i’ch cyfeiriad e-bost myfyriwr. 

Hefyd yn newydd ar gyfer 2016 yw’r gallu nawr i wneud 2 x archeb 2 awr y dydd.  Gallwch hefyd adnewyddu eich archeb o fewn 15 munud iddi orffen os nad oes neb arall wedi archebu'r ystafell.  

Gallwch hefyd fewngofnodi i'r system a chanslo'ch archeb os na allwch fynychu’r sesiwn neu os nad oes angen yr ystafell arnoch mwyach. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, ewch i'r Ddesg Gymorth Technoleg yn Ystafell TG eich Canolfan Ddysgu neu'r brif ddesg problemau yng Nghyncoed.