Diweddariad L&IS

Medi 2021

Oriau Agor

Y newyddion ardderchog yw y bydd lloriau gwaelod y ddwy Ganolfan Ddysgu ar agor 24/7 felly byddwch yn gallu defnyddio ein mannau i astudio ar adeg sy'n addas i chi. 

Bydd staff yno 8-8 o Ddydd Llun i Ddydd Gwener ac 11-5 ar benwythnosau ar gyfer cymorth ac ymholiadau wyneb yn wyneb. 

Canolfannau Dysgu 

Mae ein silffoedd llyfrau yn ôl ar agor i'w pori ond rydym hefyd yn cynnal dau o'n gwasanaethau poblogaidd o'r flwyddyn ddiwethaf – Clicio a Chasglu a Chlicio a Postio. Gallwch ddewis yr opsiynau hyn wrth ofyn am eitemau yn MetSearch. 

Os ydych chi ar y campws ac angen rhywbeth ar unwaith yna wrth gwrs mae'n gyflymach galw heibio a'i fachu o'r silffoedd. 

Mae ein ciosgau hunanwasanaeth yn ôl fel y gallwch fenthyg a dychwelyd eich eitemau eich hun 24/7. 

Mae ein Hystafelloedd TG llawn offer ar agor ac mae gennym liniaduron i chi eu benthyg 24/7 o'n LapSafe ar y llawr gwaelod.

Hen Newyddion

Tymor yr Hydref 2020 

Diweddariad L&IS - Tymor yr Hydref 2020

L&IS Newsletter - Autumn 2020

L&IS Statement - July 2020

Mae'r Llyfrgell a Gwasanaethau Gwybodaeth wedi ymrwymo i gefnogi ailagor ein campysau a'n gwasanaethau corfforol yn ddiogel. Rydyn ni'n gwybod pa mor bwysig ydyn ni i brofiad y myfyriwr ac rydyn ni'n gweithio'n galed i fod yno i chi bob cam o'r ffordd.

Ar-lein yn Gyntaf

Rydym bob amser wedi ymrwymo i ddarparu'r adnoddau a'r gefnogaeth ar-lein orau i chi. Rydyn ni'n falch o'r casgliadau helaeth o e-lyfrau ac e-gylchgronau, meddalwedd TG, addysgu a hyfforddi ar-lein, a'r cymorth a'r cyngor rhithwir rydyn ni'n eu darparu - ac rydyn ni wedi bod yn gwneud hynny i gyd ers rhai blynyddoedd bellach. Mae’r cyfnod clo wedi rhoi cyfle inni adolygu a mireinio ein cynnig ar-lein ac rydym yn hyderus y bydd yr hyn a ddarparwn yn gwella eich profiad dysgu yn y ffordd orau bosibl.

Gwasanaethau Corfforol

Rydyn ni'n gwybod eich bod chi'n caru ein canolfannau dysgu gymaint ag rydyn ni'n ei wneud – ein gofodau dysgu / astudio gwych, technoleg, casgliadau llyfrau ac ati. Mae pethau'n mynd i edrych a theimlo ychydig yn wahanol ar ddechrau'r flwyddyn academaidd hon: byddwn yn ymdrechu i ddarparu gwasanaeth rhagorol i chi fel bob amser (wrth gwrs), er bod un ychydig yn llai yn unol â chanllawiau iechyd a diogelwch yn y tro hwn. Rydyn ni'n mynd i ddechrau ailagor ein lleoedd yn raddol - dim dyddiadau pendant eto ond byddwn ni'n eu cyhoeddi cyn bo hir.

Cam Un - staff Llyfrgell a Gwasanaethau Gwybodaeth yn dychwelyd i'r campws

Yn y cam cyntaf bydd staff yn dychwelyd i'r campws ac yn paratoi ein Canolfannau Dysgu yn barod I dderbyn ymwelwyr. Bydd hyn yn cynnwys symud ychydig o ddodrefn, agor rhai ffenestri, a sefydlu / profi'r hyn sydd ei angen arnom ar gyfer y cyfnodau diweddarach. Bydd angen ychydig o amser y tu ôl i ddrysau caeedig ond byddwn yn eich diweddaru - unwaith y byddwn yn teimlo'n hyderus yna byddwn yn symud ymlaen i gam 2.

Cam Dau - Agor ar gyfer Clicio a Chasglu

Yn ystod cam dau byddwch yn gallu cadw a chasglu llyfrau. Bydd y profiad llyfrgell cyn COVID - lle roeddem yn arfer disgwyl i chi chwilio am yr eitemau, nodi'r silff, ac yna crwydro o gwmpas yn ceisio dod o hyd iddynt - yn cael ei ddisodli gan rywbeth ychydig yn symlach. Rydych chi'n dweud wrthym beth rydych chi ei eisiau a byddwn ni'n gwneud y crwydro i chi. Rydym yn gweithio ar y system ar gyfer ceisiadau a hysbysiadau felly bydd gennym fanylion ar eich cyfer yn fuan.Cam Tri – Mannau

Mae cam tri yn ymwneud â mynediad i'n lleoedd TG ac astudio. Byddwn yn agor yr Ystafelloedd TG a mannau astudio pell cymdeithasol eraill i chi pan fydd yn ddiogel gwneud hynny. Bydd gennym systemau ac arwyddion unffordd ar waith i'ch helpu chi i lywio'ch ffordd o gwmpas. Byddwn yn parhau i glicio a chasglu trwy gydol y cam hwn a byddwn yn eich diweddaru wrth i ni agor lleoedd a gwasanaethau pellach.

Hen Newyddion

L&IS Update - Issue 4 (May 2020)

L&IS Update - Issue 3 (April 2020)

L&IS Update - Issue 2 (March 2020)

L&IS Update - Issue 1 (March 2020)

Diweddariad Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth – Mawrth 2020 – Rhifyn 2

Diweddariad Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth - Mawrth 2020 - Rhifyn 1

Cael syniadau ar gyfer ein cylchlythyr nesaf? E-bostiwch Helen: hblockwell@cardiffmet.ac.uk