Gwasanaethau Ffôn

Atgoffir Staff Met Caerdydd fod y Polisi Cyfathrebu Electronig hefyd yn berthnasol i’r defnydd o Wasanaethau Symudol.

Darperir Gwasanaethau Symudol at ddefnydd busnes a rhaid gwneud unrhyw ddefnydd personol yn unol â Rheoliadau Ariannol Met Caerdydd  (staff yn unig)

mobile-phone.png

Bydd biliau mawr yn cael eu hamlygu i ddeiliad y gyllideb berthnasol ac os oes angen yn uniongyrchol i'r aelod perthnasol o VCB. 

Gall defnyddio cyfryngau, fel fideo, neu ddefnydd tramor, yn enwedig o ran Mynediad i'r We, fod yn gostus iawn.   


Sut ydw i’n cael ffôn symudol neu ffôn clyfar?

  • Byddai angen i chi ddewis ffôn symudol neu ffôn clyfar oddi ar restr brisiau ddiweddaraf Vodafone. Mae dolen i hon isod. Nid yw Met Caerdydd yn cefnogi Blackberry a'n ffonau clyfar yr ydym yn eu hargymell yw iPhones Apple neu Ddyfeisiau HTC gyda System Weithredu Android. 

  • Os oes angen gwasanaeth data arnoch chi yna bydd angen i chi hefyd gysylltu â Desg Gymorth TG i sicrhau eich bod yn dewis y tariff data mwyaf priodol. 

  • Yna dylai eich rheolwr llinell anfon cais ffurfiol yn ysgrifenedig neu ar e-bost i gadarnhau ei fod yn hapus bod Met Caerdydd yn ariannu'r costau prynu a chontract 2 flynedd. Dylai'r cais hefyd nodi pam mae angen y contract a darparu cod cost i'w ail-anfon ar gyfer caffael y set law. 

  • Mewn achosion eithriadol, efallai y bydd angen cymeradwyaeth ychwanegol y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth ar gaffaeliadau ffonau clyfar. 


Beth i'w wneud os byddwch chi'n colli'ch ffôn symudol 

Os yw eich ffôn symudol ar goll neu wedi'i dwyn, cysylltwch â thîm Gwasanaethau Cwsmeriaid Sector Cyhoeddus Vodafone ar 03333 044444. Gallan nhw osod bar ar unwaith. Yna, cyn gynted â phosibl, rhowch wybod i'ch rheolwr llinell a'ch Desg Gymorth TG. 


Beth os ydw i'n bwriadu teithio dramor?

Gall taliadau crwydro, am ddata a/neu lais, fod yn ddrud iawn. Os ydych chi'n teithio'n rheolaidd, fel rhan o'ch contract Metropolitan Caerdydd, yna mae'n werth ystyried un o'r Bwndeli Data Crwydro a restrir yn y Tariff Symudol ond gall y rhain hefyd fod yn ddrud dros gyfnod hir o amser. 


Sut mae biliau ffôn symudol yn cael eu talu?

Cynhyrchir anfonebau ffôn symudol bob chwarter (3edd wythnos Ionawr, Ebrill, Gorffennaf a Hydref) gan Vodafone. Yna fe'u danfonir yn uniongyrchol i weinyddwyr adrannol trwy e-bost. 


Gweler isod am gymorth a gwybodaeth bellach: