My Cardiff Met App

MyCardiffMet - ein ap symudol rhad ac am ddim ar gyfer myfyrwyr.

DownApple.png downAnd.png


Ar gael hefyd trwy borwr gwe yma.

 

Mae MyCardiffMet yn llawn dop o wasanaethau a nodweddion defnyddiol, sy’n galluogi mynediad 24 awr i fyfyrwyr i'r canlynol: ​

 

AccessAble  
Gwybodaeth ac adnoddau hygyrch i'r holl ddefnyddwyr. 

Active Challenge:
Strategaeth prifysgol iach y brifysgol ar gyfer iechyd a lles.

Apps Anywhere:

Siop apiau er mwyn gallu cael meddalwedd yn ôl y galw.

Amserlen Bysiau:
Gweld pryd fydd y bws Met Rider nesaf yn cyrraedd a gosod rhybuddion. 

Llety Caerdydd:
Cyngor ar faterion cymunedol myfyrwyr gan gynnwys tai, ailgylchu a gwastraff, teithio a mwy.

E-bost Met Caerdydd:
Rheoli eich e-bost prifysgol personol a chael y wybodaeth ddiweddaraf am gyhoeddiadau allweddol.

E-Dalu:
Rhoi arian ar eich Cerdyn ID Arlwyo: Rhowch arian ar eich cerdyn ID gyda cherdyn credyd/debyd neu PayPal ar gyfer talu'n electronig yn y ffreuturau.

My Transactions: Yn dangos yr holl drafodion sy'n gysylltiedig â'ch Cerdyn ID.

Porth Talu Myfyrwyr Rhyngwladol: Talwch ffioedd dysgu, ffioedd llety a chosbau drwy drosglwyddiad banc neu gerdyn credyd/debyd.

Taliadau System Cyllid Myfyrwyr Met Caerdydd: Talwch ffioedd dysgu, ffioedd llety a chosbau drwy drosglwyddiad banc neu gerdyn credyd/debyd.

Siop Met Caerdydd: Talwch am gyrsiau byr, nwyddau, cynadleddau a digwyddiadau, cynhyrchion met life, tocynnau bws Met-Rider, cardiau ID newydd, trwyddedau parcio , ac ati.

 
FabLab:  
Yn cynnig y dechnoleg gweithgynhyrchu digidol a phrototeipio cyflym diweddaraf. 

Oriel:
Twitter Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth (L&IS) Met Caerdydd.

Archebu Seremoni Raddio:
Bwcio ar gyfer seremoni benodol, os ydych chi'n gymwys i ddod - ar gael yn ystod y flwyddyn olaf.

Cymorth:
Defnyddwyr Gwadd: Gwybodaeth am fynediad i ddefnyddwyr gwadd.

Rhybuddion: Manylion am y swyddogaeth rybuddio o fewn yr ap.

Amserlen Bysiau: Sut i ddefnyddio'r offeryn amserlen bysiau.

Adborth (iOS): Gwybodaeth am roi adborth.

Adborth (Android): Gwybodaeth am roi adborth.

Cwestiynau Cyffredin am y Gwasanaethau Llyfrgell: Tudalennau gwe’r gwasanaethau llyfrgell.

Cymorth Moodle: Gwybodaeth am ddefnyddio Moodle.

Rhyngwladol:
Apwyntiadau gyda'r Heddlu: Trefnwch apwyntiad i gofrestru'ch manylion gyda'r heddlu, os oes angen.

Ceisiadau am Lythyr gan y Swyddfa Ryngwladol: Gofynnwch am lythyrau swyddogol o'r swyddfa ryngwladol i brofi eich bod wedi cofrestru ym Met Caerdydd.

Gwirio Manylion Myfyrwyr: Gwiriwch eich manylion personol neu gofynnwch am wneud newidiadau.

Canllaw Poced: Y cyfan sydd angen i chi ei wybod am fywyd yn y brifysgol a'r ardaloedd cyfagos.

Archebu Trip Cymdeithasol: Bwciwch ar deithiau cymdeithasol a drefnir gan y brifysgol.

Dolenni Fideo: Cyfres o fideos defnyddiol am wasanaethau Met Caerdydd a chyngor ar fyw yn y DU.


Gwasanaeth Cynghori Academaidd Rhyngwladol Met Caerdydd: Y cynghorwyr mewnfudo rhyngwladol yn darparu cyfres o eirdaon gan fyfyrwyr.

Statws Gwasanaeth TG:
Gwirio statws yr holl brif wasanaethau sy'n gysylltiedig â TG trwy ein tudalennau statws gwasanaeth.

Golchdy:
Gwiriwch os oes golchwyr a sychwyr ar gael mewn ystafelloedd golchi dillad.

Llyfrgell:
Fy Nghyfrif Llyfrgell: Gweld benthyciadau, ceisiadau, dirwyon, ffioedd a negeseuon.
Chwiliad Llyfrgell (MetSearch): Chwiliwch gasgliadau print ac electronig Met Caerdydd.
Oriau Agor: Gweld oriau agor ar gyfer canolfannau dysgu, Desg Gymorth TG a mannau 24 awr.
Cysylltu â Ni: Mae nifer o ffyrdd o gysylltu.

Sgwrs Fyw:
Ar gyfer ymholiadau llyfrgell fel, benthyciadau, dirwyon, e-lyfrau, e-gyfnodolion ac oriau agor.

Lleoliadau:
Yn nodi lleoliadau allweddol yn y brifysgol.

MetHub:
Gyrfaoedd, entrepreneuriaeth, cyngor a chefnogaeth.

Met Res Life:
Calendr o ddigwyddiadau a ddarperir ar gyfer myfyrwyr sy'n byw mewn neuaddau.

Moodle:
Moodle: Eich amgylchedd dysgu rhithwir (VLE). 

Cymorth: Cymorth Moodle.

Fy Manylion:

Manylion Personol: Gweld eich manylion personol.

Gwirio Manylion Myfyrwyr: Gwiriwch eich manylion personol neu gofynnwch am eu newid.

Manylion Academaidd: Gweld eich rhaglenni a'ch modiwlau cofrestredig (gyda chynlluniau asesu).

Fy Nogfennau: Cynhyrchu prawf cofrestru neu dystysgrif treth gyngor (fformat PDF), os ydych yn gymwys.

Myfyrwyr Newydd:

Gwybodaeth Sefydlu i Fyfyrwyr Newydd: Dolenni a gwybodaeth ddefnyddiol.

Gweithgaredd EDGE i Fyfyrwyr Newydd: Gweithgaredd ar-lein i fyfyrwyr newydd.

Amserlen Wythnos Sefydlu: Eich wythnos gyntaf ym Met Caerdydd.

Tiwtor personol:
Rheolwch apwyntiadau gyda'ch tiwtor personol.

Canllaw Poced:
Y cyfan sydd angen i chi ei wybod am fywyd yn y brifysgol a'r ardaloedd cyfagos.

Proffil Marciau:
Yn caniatáu i chi weld eich proffil marciau diweddaraf.

Cyfryngau Cymdeithasol:
Y newyddion a'r gwefannau cymdeithasol diweddaraf. ​

Ymholiadau Myfyrwyr:
Yn caniatáu i chi wneud ymholiadau ar-lein gyda'r cynghorwyr i-Zone.

Adborth Myfyrwyr:
Rydym am i'ch syniadau ein helpu i wella ein gwasanaethau yn ap symudol MyCardiffMet.

Gwasanaethau Myfyrwyr:
Rydym yn cynnig cwnsela a chyngor cyfrinachol, diduedd, anfeirniadol a chyfrinachol am arian, llesiant, anabledd a dyslecsia yn rhad ac am ddim.

Undeb y Myfyrwyr:
Adran Gynrychiolaeth: Gwybodaeth am swyddogion gweithredol myfyrwyr.

Cerdyn Gostyngiad: Cerdyn ffordd o fyw myfyrwyr Met Caerdydd sy'n cynnig gostyngiadau ar ac oddi ar y campws.

Cymdeithasau Myfyrwyr: Gwybodaeth am ein hamrywiaeth o gymdeithasau.

Digwyddiadau cyfredol:Gweld digwyddiadau undebau myfyrwyr..

Siop Swyddi: Cyfleoedd gwaith i fyfyrwyr a graddedigion.

Cyngor a Chefnogaeth: Cyngor academaidd, llety a bugeiliol.

Astudio/Gwaith Dramor:
Cyfleoedd i staff a myfyrwyr weithio dramor.

Amserlenni:
Yn caniatáu i fyfyrwyr weld eu hamserlen bersonol.

Teithiau Rhithwir:
Ewch ar daith rithwir o amgylch lleoliadau allweddol yn y brifysgol.​

Eich Technoleg:
Eich grŵp technoleg yn Yammer Mae'r grŵp hwn yn lle i chi rannu'ch profiadau â thechnolegau defnyddiol ac i dynnu sylw at ac arddangos datblygiadau technolegol.
 

I gael help gan ddefnyddio MyCardiffMet ewch i'r adran gymorth yn yr ap.

Os ydych chi'n cael problemau na allwch ddod o hyd i'r ateb iddynt, e-bostiwch

Sylwer:
Er bod MyCardiffMet ar gael i bawb, allwn ond cynnig help a chefnogaeth i staff a myfyrwyr cyfredol. Gweler y Cwestiynau Cyffredin am fwy o fanylion.

Amserlen bysiau gan Traveline Cymru. Am fwy o wybodaeth ewch i http://www.traveline.cymru/.

Gwnewch yn siwr eich bod yn rhoi cyfrinair ar eich dyfais symudol. Mae hyn yn arbennig o bwysig os oes posib gweld eich gwybodaeth bersonol neu'ch e-byst ar eich dyfais.