Bathodynnau digidol yn Met Caerdydd

Mae rhaglen gwirio cymhwyster digidol met Caerdydd yn rhoi cydnabyddiaeth a thystiolaeth o sgiliau a chyflawniadau drwy fathodynnau digidol diogel a gwiriadwy.

Cardiff Met has partnered with the premier digital badging provider, Credly, roi bathodynnau digidol, gyda chanmoliaeth iddo, i ddarparu modd i fyfyrwyr a staff brofi eu sgiliau digidol. Gellir rhannu bathodynnau digidol i safleoedd rhwydweithio proffesiynol, fel LinkedIn, CVs digidol a chyfryngau cymdeithasol-gan ei gwneud yn hawdd i gyflogwyr gadarnhau eich cyflawniadau.

Beth yw bathodyn digidol?

Mae bathodynnau digidol yn ffordd o rannu a gwirio eich cyflawniadau. Mae gan sefydliad y Bathodynnau Agored fwy o fanylion:

Mae sefydliadau yn creu ac yn cyhoeddi bathodynnau agored i chi eu hennill, gan eich galluogi i adeiladu eich casgliad unigryw eich hun a'u rhannu ar draws y we. Mae pob bathodyn rydych chi'n ei ennill yn cynnwys data am eich sgiliau a'r sefydliad cyhoeddi


Mae cynrychioli eich sgiliau fel bathodyn yn rhoi ffordd i chi rannu eich galluoedd ar-lein mewn ffordd syml, dibynadwy a gellir ei wirio'n hawdd mewn amser real. Mae bathodynnau'n rhoi tystiolaeth bendant i gyflogwyr ac i gyfoedion o'r hyn y bu'n rhaid i chi ei wneud i ennill eich cymhwyster a beth ydych chi'n gallu ei gael nawr.

 

Pa fathodynnau digidol sydd ar gael ym met Caerdydd?

Mae bathodynnau digidol Met Caerdydd yn cael eu cyhoeddi ar hyn o bryd ar gyfer cwblhau cyrsiau hyfforddi sgiliau digidol dethol yn llwyddiannus.

Mae'r cyrsiau a'r bathodynnau digidol am ddim i fyfyrwyr a staff Met Caerdydd.

Cardiff Met digital badges collage.png

Rhestrir isod yr ystod bresennol o fathodynnau sydd ar gael. Cliciwch y lincs i gael rhagor o fanylion am y bathodyn digidol a'r cwrs hyfforddi cysylltiedig.


I weld yr holl fathodynnau sydd ar gynnig, cymerwch olwg ar dudalen Credly Met Caerdydd.

Yn ogystal â'r bathodynnau digidol yn cyrsiau Met Caerdydd, mae ein cyrsiau hyfforddi Microsoft Office arbenigol a Thechnoleg Microsoft yn arwain at fathodynnau digidol hefyd wrth basio'r arholiad Microsoft. Caiff y rhain eu cyhoeddi gan Microsoft ar yr un llwyfan ag y mae Met Caerdydd yn ei ddefnyddio (Credly).


Sut mae'r bathodynnau digidol a met Caerdydd yn gwirio sgiliau a chyflawniadau?

Dim ond pan fydd sgiliau a chyflawniadau'n cael eu gwirio y caiff bathodynnau digidol Met Caerdydd eu cyhoeddi. Yn achos ein cyrsiau sgiliau digidol, dim ond os yw dysgwyr yn cwblhau'r cwrs hyfforddi ac yn pasio asesiad y caiff bathodynnau eu cyflwyno. Mae'r asesiad yn amrywio ar gyfer pob cwrs, ond maent bob amser yn cynnwys cymhwyso'r sgiliau a ddysgwyd mewn senarios realistig.

Mae bathodynnau'n cael eu cyhoeddi gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd ar y llwyfan credyd digidol Premier, canmoliaeth; yr un llwyfan y mae cwmnïau mawr-gan gynnwys Microsoft, IBM, Oracle, City and Guilds-yn ei ddefnyddio i rannu a gwirio sgiliau. Y signalau hyn i gyflogwyr, a chyflogwyr posibl, fod eich manylyn adnabod digidol yn ddilys.


Sut y gallaf rannu fy nbathodynnau digidol?

Y ffordd orau o rannu eich cymwysterau digidol gyda chyflogwyr yw ychwanegu eich proffil LinkedIn. Gellir ychwanegu'r ardystiad at yr adran trwyddedau ac ardystiadau:

Adding digital badge to LinkedIn.PNG

Pan fydd cyflogwyr (neu unrhyw un) yn clicio ar y manylion adnabod fe'u cyflwynir gyda'r dudalen ganmoliaeth ar gyfer y bathodyn hwnnw. Yma, gallan nhw weld yn glir yr hyn rydych chi'n gallu ei wneud o ganlyniad i ennill yr ardystiad, y sgiliau rydych chi wedi'u dangos a'r hyn oedd ei angen i ennill y bathodyn.

Acclaim badge page.PNG


Gellir ychwanegu bathodynnau digidol at safleoedd rhwydweithio cymdeithasol hefyd, fel Facebook a Twitter, gwefannau personol, CVs digidol a llofnodion e-bost. Gellir argraffu tystysgrif hefyd.

 

Oes gennych chi gwestiwn?

Gweld a yw'r dudalen Cwestiynau Cyffredin Ardystio yn ei ateb. Os na, cysylltwch â'r Tîm Hyfforddiant TG trwy e-bost.