Cyrsiau Sgiliau Digidol i Staff


Mae'r cyrsiau sgiliau digidol ar gyfer staff Met Caerdydd wedi'u cynllunio i ddatblygu sgiliau sydd eu hangen ar staff i ddefnyddio technoleg yn gynhyrchiol ym Met Caerdydd. 

Mae ein cyrsiau yn cynnwys cyrsiau Microsoft Office Specialist ar gyfer Excel, Word, Outlook a PowerPoint. Mae ein portffolio o gyrsiau Bathodynnau Digidol ym Met Caerdydd yn datblygu sgiliau Microsoft Teams, SharePoint, Photoshop a Qualtrics; mae'r bathodynnau digidol cysylltiedig ym Met Caerdydd yn darparu tystiolaeth o'r sgiliau hynny.

Mae pob un o'n cyrsiau yn cael eu cyd-destunol i sefyllfaoedd Met Caerdydd; gan ddefnyddio enghreifftiau ac ymarferion a fydd yn gyfarwydd ac yn berthnasol i staff.  Y nod yw datblygu sgiliau priodol a throsglwyddadwy y gellir eu cymhwyso'n gyflym ac yn hawdd yn y gweithle ym Met Caerdydd.

 

Cyrsiau a chymwysterau Microsoft Office Specialist (MOS)

Mae Microsoft Office Specialist (MOS) yn rhaglen gymwysterau sy'n enwog yn fyd-eang sy'n ardystio arbenigedd mewn meddalwedd Office. Ym Met Caerdydd, rydym wedi cyfuno cymhwyster Microsoft Office Specialist gyda'n rhaglen hyfforddi bwrpasol i gynnig hyfforddiant perthnasol o ansawdd uchel sy'n eich galluogi i brofi eich sgiliau drwy ardystiad MOS.

Mae pedwar cwrs arbenigol MOS ar gael i staff Met Caerdydd:


  • MOS Excel logo Microsoft Office Specialist Excel - Dysgwch sut i ddadansoddi, trin a chyflwyno data yn Excel. Bydd y cwrs yn rhoi'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i feistroli prif nodweddion Excel. Mae'r cwrs yn defnyddio enghreifftiau ac ymarferion penodol Met Caerdydd, ynghyd â meddalwedd cyrsiau swyddogol gan Microsoft i ddarparu adnoddau cynhwysfawr ar gyfer dysgu Excel.

  • MOS PowerPoint logo ·       Microsoft Office Specialist Word - Dysgwch sut i strwythuro a threfnu eich dogfennau Word. Bydd y cwrs yn rhoi'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i drefnu eich gwaith yn broffesiynol, gan ganolbwyntio'n benodol ar ddogfennau academaidd. Bydd y cwrs yn rhoi'r hyder i chi ddefnyddio'r ystod lawn o offer Word sydd eu hangen arnoch ar gyfer eich astudiaethau neu rôl ym Met Caerdydd.
  •  Microsoft Office Specialist PowerPoint - Dysgwch nid yn unig y sgiliau technegol sydd eu hangen i ddefnyddio PowerPoint yn gynhyrchiol, ond hefyd yr egwyddorion dylunio y tu ôl i greu cyflwyniadau gwych.  Mae'r cwrs cynhwysfawr hwn yn archwilio'r ystod lawn o nodweddion PowerPoint a bydd yn eich galluogi i greu sleidiau i gyd-fynd â'ch cyflwyniadau yn berffaith.

  • MOS Outlook logo ·       Microsoft Office Specialist Outlook - Dysgwch sut i brosesu eich e-bost, calendr a rhestr i-wneud yn fwy effeithlon. Mae'r cwrs yn archwilio offer defnyddiol, ond heb ei ddefnyddio, megis Baneri a Tagiau, Camau Cyflym a Ffolderi Chwilio a all eich helpu i fod yn llawer mwy cynhyrchiol wrth ddefnyddio Outlook.

Edrychwch ar ein tudalen Microsoft Office Specialist i gael gwybod mwy am fanteision MOS

 


Hyfforddiant ac ardystiad uwch Microsoft Office Specialist

Datblygu gwybodaeth a sgiliau Microsoft Office uwch a phrofi hynny trwy Microsoft Office Specialist: Cymhwyster arbenigol.

Mae cyrsiau a chymwysterau MOS Excel Expert, MOS Word Expert a MOS Access Expert nawr ar gael i fyfyrwyr a staff Met Caerdydd, am ddim.

Ewch i dudalen hyfforddiant ac ardystio uwch Microsoft Office Specialist i gael gwybod mwy a chofrestru.

 Cwrs Hanfodion Dylunio Gwe

Mae'r cwrs Hanfodion Dylunio Gwe yn datblygu'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i greu, golygu ac arddull tudalennau gwe. Ar ôl cwblhau'r cwrs, byddwch yn hyderus yn hanfodion dau dechnolegau gwe allweddol: HTML a CSS.

P'un a ydych yn bwriadu creu eich gwefan eich hun; efallai blog neu safle portffolio personol, neu os ydych yn paratoi eich hun ar gyfer cyflogaeth drwy ddatblygu galluoedd digidol perthnasol, bydd y cwrs hwn yn rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen arnoch chi. A byddwch yn cael hwyl yn ei wneud!

Mae'r cwrs yn arwain at gymhwyster Information Technology Specialist ar gyfer HTML a CSS. Mae'r ardystiad hwn yn darparu prawf eich bod yn hyfedr yn hanfodion dylunio gwe pen blaen, sgil gwerthfawr.

 

 

Information Technology Specialist - hyfforddiant technegol ac ardystiad

Mae cymwysterau Information Technology Specialist (ITS) yn gymwysterau technegol sy'n profi eich sgiliau digidol mewn amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys rhaglennu (Javascript, Python a Java), datblygu meddalwedd, theori ac ymarfer cronfa ddata, rhwydweithio a deallusrwydd artiffisial

Ar y cyd â'n partneriaid, gallwn gynnig e-lythyr ac arholiadau cynhwysfawr LearnKey i fyfyrwyr a staff Met Caerdydd ar gyfer pob un o'r tri cymhwyster TG ar ddeg, am ddim.

Ewch i'r dudalen hyfforddi ac ardystiad Information Technology Specialist i gael gwybod mwy a cholli.

 

Bathodynnau Digidol ar gyfer cyrsiau Met Caerdydd

Mae rhaglen manylion digidol Met Caerdydd yn rhoi cydnabyddiaeth a thystiolaeth o sgiliau a chyflawniadau drwy fathodynnau digidol diogel a dilysadwy.

Mae cwblhau cwrs yn llwyddiannus ac ennill bathodyn digidol yn profi eich bod wedi datblygu sgiliau sy'n berthnasol i'ch swydd. Dyma'r ystod bresennol o gyrsiau sy'n arwain at fathodyn digidol ym Met Caerdydd:

·       Cydweithio â Microsoft Teams ac Office 365 - mae'r cwrs hwn yn archwilio sut y gellir defnyddio Microsoft Teams a Office 365 i wella cyfathrebu a chydweithio ar gyfer eich tîm chi.

·       Mae Rheoli Dogfennau gydag OneDrive a SharePoint- yn archwilio sut y gall myfyrwyr a staff ddefnyddio OneDrive a SharePoint Ar-lein i storio, rheoli a chydweithio ar ddogfennau'n effeithiol.

·       Paratoi Delweddau gyda Photoshop - Sylfaen- dysgu sut y gellir defnyddio Photoshop i baratoi delweddau, boed hynny ar gyfer cyflwyniadau, dogfennau neu eu cyhoeddi ar y we, bydd y cwrs hwn yn eich helpu i gael eich delweddau yn edrych yn wych.

·       Paratoi Delweddau gyda Photoshop - Canolradd- mae'r cwrs hwn yn adeiladu ar ei ragflaenydd drwy archwilio offer a thechnegau ychwanegol y gellir eu defnyddio i wella delweddau.

·       Dylunio Arolygon gyda Qualtrics - Sylfaen- dysgu sut i ddefnyddio meddalwedd Qualtrics i greu, dosbarthu a dadansoddi arolygon sy'n casglu'r data sydd ei angen arnoch yn effeithiol.

Ewch i'n tudalen Bathodynnau Digidol ym Met Caerdyddi gael gwybod mwy am fanteision bathodynnau digidol a sut maen nhw'n gweithio.

 

Offer ar gyfer Addysgu

Mae gan Met Caerdydd amrywiaeth o feddalwedd - fel Microsoft Teams, Adapt Builder, Sway, Stream, Mentimeter a Ffurflenni - y gellir eu defnyddio i ddarparu a gwella dysgu ac addysgu.

Bydd y sesiynau a restrir ar y dudalen Offer ar gyfer Addysgu yn eich helpu i ddatblygu'r sgiliau a'r arferion i ddefnyddio'r offer hyn yn effeithiol. Y sesiynau sydd ar gael yw:

·       Creu Cwisiau Ar-lein

·       E-wersi Dengar gyda Adaptid Builder

·       Microsoft Sway: Defnyddio Sway fel cymorth dysgu

·       Teams ar gyfer Addysgu: Rheoli Teams a Chyfarfodydd

·       Teams ar gyfer Addysgu: Gwella Addysgu Teams

·       Fideo, fideo, fideo

I gael arweiniad a chefnogaeth ar dechnolegau megis Moodle a Panopto, gweler yr adnoddau Dysgu a Gefnogir gan Dechnoleg, a ddarperir gan ein cydweithwyr yn QED.

 

Symleiddio Prosesau Busnes

Mae'r gyfres o hyfforddiant Symleiddio Prosesau Busnes yn canolbwyntio ar offer — Rhestrau Microsoft, Power Autommate a SharePoint - a dulliau sy'n gallu gwneud prosesau busnes yn fwy effeithlon. Y sesiynau yn y gyfres hon yw:

·       SharePoint Gweinyddiaeth yn 2021

·       Storio data syml gyda Rhestrau Microsoft

·       Awtomeiddio prosesau gyda Power Awtomeiddio

 

Hyfforddiant Meddalwedd Cymorth Astudio

Mae sesiynau Hyfforddiant Cymorth Astudio yn eich helpu i fanteisio i'r eithaf ar rai o'r meddalwedd gynorthwyol - fel ClaroREAD, MindView a Labordai Dysgu - sydd ar gael i fyfyrwyr a staff Met Caerdydd. Y sesiynau sydd ar gael yw:

·       Hyfforddiant MindView a ClaroREAD

·       Nodweddion cynorthwyol yn Microsoft Office a Labordai Dysgu

·       Digidol Dyddiol: MindView Tips - cynllunio traethawd a chyflwyniadau

·       Digidol Dyddiol: Awgrymiadau ClaroAd - prawfddarllen

 

Modiwl Moodle Sgiliau Digidol a Microsoft Teams

Mae'r modiwl Moodle Sgiliau Digidol yn cynnwys deunyddiau hyfforddi ac adnoddau i ddatblygu'r galluoedd digidol sydd eu hangen ar fyfyrwyr ar gyfer eu hastudiaethau, eu hymchwil a'u gyrfa yn y dyfodol, a bod eu hangen ar staff ar gyfer eu rôl ym Met Caerdydd.

Defnyddir Sgiliau Digidol Microsoft Teams i gynnal ein sesiynau hyfforddi ac mae'n lle i fyfyrwyr a staff Met Caerdydd ofyn ac ateb cwestiynau a fydd yn eu helpu i ddatblygu eu galluoedd digidol.

 

 

TG hanfodol: Cyflwyniad TG ar gyfer Staff Met Caerdydd

Mae ein rhaglen Sefydlu TG, Hanfodol TG, ar gael i aelodau newydd o staff Met Caerdydd. Nod y cwrs yw: cyflwyno systemau a meddalwedd TG hanfodol sy'n cael eu defnyddio ar draws y brifysgol, archwilio syniadau arfer gorau wrth ddefnyddio TG ym Met Caerdydd a darparu ffyrdd o gefnogi a llwybrau ar gyfer hyfforddiant TG pellach.

 

 

Mae pob cwrs staff yn ddarostyngedig i'r polisi ffioedd canslo datblygu staff safonol.  Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost atom: ittraining@cardiffmet.ac.uk