Hyfforddiant TG ar gyfer Staff

Mae cyrsiau hyfforddi TG ar gyfer staff Met Caerdydd wedi'u cynllunio i ddatblygu sgiliau sydd eu hangen ar staff i ddefnyddio TG yn gynhyrchiol ym Met Caerdydd. 

Mae ein cyrsiau’n cynnwys  cyrsiau Microsoft Office Specialist  ar gyfer Excel, Outlook a PowerPoint a chwrs Microsoft Technology Associate ar  hanfodion gwe-ddylunio - mae pob un ohonynt  yn arwain at ardystiad swyddogol Microsoft. Mae ein portffolio cyrsiau  Digidol ym Met Caerdydd yn datblygu sgiliau Microsoft Teams, SharePoint, Photoshop a Qualtrics; mae bathodynnau digidol Met Caerdydd yn darparu tystiolaeth o'r sgiliau hynny.

Mae ein holl gyrsiau wedi'u gosod yng nghyd-destun sefyllfaoedd Met Caerdydd; gan ddefnyddio enghreifftiau ac ymarferion a fydd yn gyfarwydd ac yn berthnasol i staff. Y nod yw datblygu sgiliau trosglwyddadwy priodol y gellir eu defnyddio'n gyflym ac yn hawdd yn y gweithle ym Met Caerdydd.


Cyrsiau a chymwysterau Microsoft Office Specialist (MOS)

Mae Microsoft Office Specialist (MOS) yn rhaglen gymhwyster uchel ei barch yn fyd-eang sy'n ardystio arbenigedd mewn meddalwedd Office. Yn Met Caerdydd rydym wedi cyfuno’r cymhwyster Microsoft Office Specialist gyda'n rhaglen hyfforddi bwrpasol er mwyn cynnig hyfforddiant perthnasol o ansawdd uchel sy'n eich galluogi i brofi'ch sgiliau trwy ardystiad MOS.

 

Mae tri chwrs MOS ar gael i staff Met Caerdydd:

  • MOS Excel logo Microsoft Office Specialist Excel - Dysgwch sut i ddadansoddi, trin a chyflwyno data yn Excel. Bydd y cwrs yn rhoi'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i feistroli prif nodweddion Excel 2016. Mae'r cwrs yn defnyddio enghreifftiau ac ymarferion penodol Met Caerdydd, ynghyd â cwrs swyddogol gan Microsoft i ddarparu adnoddau cynhwysfawr ar gyfer dysgu Excel.

  • MOS PowerPoint logo Microsoft Office Specialist PowerPoint - Dysgwch nid yn unig y sgiliau technegol sy'n ofynnol i ddefnyddio PowerPoint yn gynhyrchiol, ond hefyd yr egwyddorion dylunio y tu ôl i greu cyflwyniadau gwych. Mae'r cwrs  cynhwysfawr hwn yn archwilio'r ystod  lawn o nodweddion PowerPoint a bydd yn eich galluogi i greu sleidiau i ategu'ch cyflwyniadau yn berffaith.

  • MOS Outlook logo Microsoft Office Specialist Outlook - Dysgwch sut i brosesu eich e-bost, calendr a'ch rhestr o bethau i'w gwneud yn fwy effeithlon. Mae'r cwrs yn archwilio offer defnyddiol, ond sydd ddim yn cael eu defnyddio ddigon, fel Baneri a Tagiau, Camau Cyflym a Ffolderi Chwilio a all eich helpu i fod yn sylweddol fwy cynhyrchiol wrth ddefnyddio Outlook.

Cymerwch gip ar ein tudalen Microsoft Office Specialist i ddarganfod mwy am fanteision MOS.

 


Microsoft Technology Associate (MTA): Cwrs Hanfodion Gwe-ddylunio

MTA for HTML and CSS badge

Mae’r cwrs MTA: Hanfodion Gwe-ddylunio yn datblygu'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i greu, golygu ac arddull tudalennau gwe. Ar ôl cwblhau'r cwrs, byddwch yn hyderus yn hanfodion dwy dechnoleg we allweddol: HTML a CSS.

P'un ai eich bod am olygu cynnwys gwe - fel modiwlau Moodle, gwefannau mewnrwyd SharePoint, blogiau neu e-wersi - neu greu eich gwefan eich hun o'r dechrau, bydd bod â dealltwriaeth gadarn o HTML a CSS yn helpu i wneud i'ch tudalennau edrych yn wych. Ac fel gewch chi hwyl wrth ei wneud!

Mae'r cwrs yn arwain at y Microsoft Technology Associate: Introduction to Programming Using HTML and CSS. Mae'r ardystiad swyddogol hwn gan Microsoft yn darparu prawf eich bod yn hyddysg yn hanfodion dylunio gwe pen blaen, sgil gwerthfawr.

Cymerwch gip ar ein tudalen Microsoft Technology Associate i ddarganfod mwy am fuddion ardystio MTA. 

Bathodynnau Digidol yng nghyrsiau Met Caerdydd

Mae rhaglen gredydu digidol Met Caerdydd yn darparu cydnabyddiaeth a thystiolaeth o sgiliau a chyflawniadau trwy fathodynnau digidol diogel y gellir eu gwirio.

Cardiff Met digital badges collage

Mae cwblhau cwrs yn llwyddiannus ac ennill  bathodyn digidol yn profi eich bod wedi datblygu sgiliau sy'n berthnasol i'ch rôl swydd. Yr ystod gyfredol o gyrsiau sy'n arwain at fathodyn digidol Met Caerdydd yw:

Ewch i'n tudalen Bathodynnau Digidol ym Met Caerdydd i ddarganfod mwy am fanteision bathodynnau digidol a sut maen nhw'n gweithio.

 


 

Dogfennau a Data yn Met Caerdydd

Mae'r gyfres hon o gyrsiau yn helpu staff i reoli eu dogfennau a'u data SharePoint a OneDrive yn effeithiol, yn effeithlon ac yn ddiogel. Mae'r gyfres yn canolbwyntio ar sut i ddefnyddio SharePoint a OneDrive ac arfer gorau ar gyfer rheoli data a dogfennau yn Met  Caerdydd. Fel y gallwch weld uchod, mae'r cyrsiau SharePoint yn arwain at fathodyn digidol Met Caerdydd.

Mae Business Objects yn feddalwedd deallusrwydd busnes y gellir ei ddefnyddio  i ddadansoddi ac adrodd ar ddata corfforaethol, megis data a gedwir yny System Myfyrwyr. Mae dau gwrs Business Objects ar gael:

  • Business Objects: Cyflwyniad -  dysgwch sut i ddefnyddio'r Business Objects Business Intelligence Launch Pad  ac  offeryn adrodd Web Intelligence. Bydd y cwrs hwn yn rhoi hwb i'ch hyder a'ch gallu gyda Business Objects, gan eich galluogi i arbrofi gyda galluoedd adrodd.
  • Business Objects: Canolradd - bydd y cwrs hwn yn ehangu eich gwybodaeth am feddalwedd Business Objects, gan eich galluogi i gynhyrchu a rhannu dogfennau cymhleth wedi'u cyflwyno'n dda.A Rhywbeth Hollol Wahanol...

Mae'r cyrsiau hyn  yn darparu hyfforddiant mewn meddalwedd sydd ychydig yn wahanol i'r arfer ac y gellir ei ddefnyddio mewn ffyrdd creadigol ac arloesol. Archwilir offer a thechnegau perthnasol gan ganolbwyntio'n benodol ar sut y gellir eu defnyddio yn Met Caerdydd.

  • Cyflwyno gyda Prezi - Meddalwedd cyflwyno ar y we yw Prezi sy'n defnyddio "cynfas y gellir ei chwyddo" fel sail ar gyfer cyflwyno cyflwyniadau atyniadol. Sicrhewch y wybodaeth a'r sgiliau er mwyn gallu dylunio, creu a chyflwyno cyflwyniadau cofiadwy gan ddefnyddio Prezi.
  • E-wersi atyniadol gydag Adapt Builder - yn archwilio sut y gellir defnyddio Adapt Builder i greu e-wersi effeithiol, modern.

 

Hyfforddiant Windows 10

Mae Windows 10, y system weithredu ddiweddaraf gan Microsoft, yn cyfuno offer a nodweddion newydd â rhyngwyneb cyfarwydd a hawdd ei ddefnyddio. Yn Met Caerdydd rydym wedi ymgorffori meddalwedd a gwasanaethau ychwanegol, fel OneDrive for Business, yn amgylchedd Windows 10, sy'n eich galluogi i fod yn fwy cynhyrchiol nag erioed.

Gall staff Met Caerdydd ddarganfod mwy am Windows 10 trwy'r e-wers hon sy'n caniatáu i chi ddysgu am Windows 10 yn eich amser eich hun.Hanfodion TG: Cyflwyniad TG ar gyfer Staff Met Caerdydd

Essential IT Logo.pngMae ein rhaglen Sefydlu TG, Hanfodion TG, ar gael ar gyfer aelodau newydd o staff Met Caerdydd. Nod y cwrs yw: cyflwyno systemau a meddalwedd TG hanfodol a ddefnyddir ledled y brifysgol, archwilio syniadau arfer gorau wrth ddefnyddio TG yn Met Caerdydd a darparu llwybrau cefnogaeth a llwybrau ar gyfer Hyfforddiant TG pellach.Mae'r polisi ffioedd am ganslo yn berthasol i’r cyrsiau staff i gyd.  Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch: ittraining@cardiffmet.ac.uk