Beirniadaeth

Dyluniwyd y canllawiau a'r templedi canlynol i'ch helpu chi i ddatblygu eich beirniadaeth:

Cwestiynu socratig

Enwyd hwn ar ôl yr athronydd Groegaidd clasurol Socrates. Mae cwestiynu Socratig yn disgrifio'r broses o ddefnyddio set o gwestiynau disgybledig i archwilio a herio syniadau cymhleth. Mae'r canllawiau hyn yn cynnwys set fanwl o gwestiynau i'w defnyddio fel ysgogiadau wrth archwilio syniad, cred, rhagdybiaeth, theori, astudiaeth ymchwil neu senario achos.

Ffordd o feddwl

Pa arferion sy'n nodweddu 'meddylwyr da'? Pa dueddiadau deallusol allwch chi eu datblygu i wella'ch gallu i feddwl yn feirniadol? Mae'r canllawiau hyn yn ceisio ateb cwestiynau o'r fath ac yn darparu ffocws ar gyfer archwilio'ch rhinweddau a'ch galluoedd eich hun.

Hierarchaeth gwybodaeth

Mae'r ffurflen hon wedi'i chynllunio i'ch cynorthwyo chi i ddadansoddi pwnc yn fanwl. Mae'n annog y broses o rannu maes pwnc yn bwyntiau yn ôl yr hyn sydd ei angen. Bydd yn eich cynorthwyo i ragweld sut mae agweddau ar bwnc yn gysylltiedig â'i gilydd, pob pwynt yn 'sbarduno' y nesaf. Mae'r broses ddadansoddol hon yn agwedd ar y broses dysgu gweithredol; y bwriad felly yw annog gwir ddealltwriaeth o bwnc ac felly dysgu ar lefel ddwfn. Mae'r dadansoddiad hwn yn ymarfer defnyddiol fel rhan o'r broses adolygu.

Dadansoddi dadleuon

Defnyddiwch y ffurflen hon wrth i chi ddarllen deunydd ffynhonnell i ysgogi eich meddwl dadansoddol a'ch ysgrifennu. Mae'n ffordd ddefnyddiol o gadw cofnod o'r pwyntiau allweddol a wneir o fewn ffynonellau testunol. Gallwch ymarfer crynhoi’r prif ddadleuon yn y testunau rydych chi'n eu hasesu. Gan ei bod yn ddogfen Word, yn y pen draw gellir gludo’ch dadansoddiad i'ch traethodau fel y bo'n briodol: i bob pwrpas rydych chi'n gwneud dechrau effeithlon i'ch aseiniad trwy ysgrifennu wrth i chi ymchwilio.

Gwerthuso dadleuon

Defnyddiwch y ffurflen hon i werthuso dadl ar ôl i chi ei dadansoddi. Mae dull dadansoddol yn eich galluogi i nodi’r rhannau o ddadl awduron, ond mae dull gwerthuso yn eich galluogi i werthuso ac asesu eglurder y ddadl gyffredinol ei hun yn feirniadol, ac yn bwysicach, y modd y mae’r awdur yn ei chyflwyno. Mae gwerthuso yn sgil allweddol sy'n ofynnol ar gyfer llunio ac arddangos eich meddwl rhesymegol eich hun ynghylch pwnc academaidd.

Cynlluniwr dadleuon

Defnyddiwch y ffurflen hon i lunio, dadansoddi a gwerthuso'ch dadl eich hun. Defnyddiwch yr awgrymiadau i ddatblygu eich syniadau eich hun yn effeithiol, cefnogi dadleuon a choladu'ch tystiolaeth. Yn ddiweddarach gellir copïo, gludo a golygu eich crynodebau, eich dadansoddiad a'ch meddyliau ynghylch eich dadl yn eich aseiniad neu'ch traethawd ymchwil.